• Правен Due Diligence
 • Деловно право и странски инвестиции
 • Корпоративно управување
 • Спојување, Купопродажба и Аквизиции
 • Финансии и Даноци
 • Банкарство и Хартии од вредност
 • Човечки ресурси, работни односи и вработување
 • Телекомуникации
 • Конкуренција и концентрации
 • Градежништво и имотно-правни односи
 • Јавни набавки
 • Осигурување и Инвестициски Фондови
 • Материјални договори и облигации
 • Радиодифузна дејност и Авторски права
 • Интелектуална сопственост
 • Кривични, Граѓански, Трговски и Управни постапки
 • Постапки пред Европски суд за човекови права
 • Информативна технологија
 • Ликвидации и стечај
 • Имиграција
 • Регулаторни дозволи и одобренија